தமிழ் எழுத்துக்கள் அட்டவணை (மொழி மாற்றம் செய்ய Ctrl + G தேர்வு செய்யவும்)Close
உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் கிரந்த எழுத்துக்கள்
அ - a
ஆ - aa, A
இ - i
ஈ - ii, I
உ - u
ஊ - uu, U
எ - e
ஏ - ee, E
ஐ - ai
ஒ - o
ஓ - oo, O
ஔ - au  
க் - k, g
ங் - ng
ச் - c, s
ஞ் - nj, X
ட் - t, d
ண் - N
த் - th, dh, T
ந் - w, n-
ப் - p, b
ம் - m
ய் - y
ர் - r
ல் - l
வ் - v
 
ழ் - z
ள் - L
ற் - R
ன் - n
ஜ் - j
ஷ் - sh, ch, Z
ஸ் - S
ஹ் - h
க்ஷ் - ksh, kch, kZ
ஸ்ரீ - sr
ஆய்த எழுத்து
ஃ - q


    Job Seeker Contact Details
*கட்டாயம் குறிப்பிடவும்
மின்னஞ்சல் முகவரி :    Give your complete email ID
  i.e.  a_kumar@xyz.com
பெயர் *:   Maximum 20 characters
இடை பெயர்:  
கடை பெயர் :  
பயனீட்டாளர் பெயர் *:     Don't include spaces in username.
  e.g. pardeep_shandilya, faisal.aqil.
கடவுச்சொல் *:    Minimum 4 characters
கடவுசொல்லை உறுதிப்படுத்து *:  
தொலைபேசி எண்:   -- Country code, area code, phone no
செல்பேசி எண் * :     Fill either Phone No or Mobile No.
வேலை * :
நாடு *:  
மாநிலம் *:  
நகரம் *:  
கதவு எண்:  
முகவரி *:  
பிறந்த நாள் *:      
பாலினம் *:   ஆண் பெண்
மணமானவரா *:   இல்லை ஆம்
தகப்பனார் / கணவர் பெயர் :
பிறந்த இடம் :
தாய்மொழி :
தேசியம் :
வேறு இடம் சென்று வேலை செய்ய விருப்பமா ? * : இல்லை ஆம்
பாஸ்போர்ட்/டிரைவிங் லைசென்ஸ்/ரேஷன் கார்டு/வோட்டர் எண்:
பாதுகாப்பு கேள்வி *:
Security Answer *:
விண்ணப்பத்தை பதிவேற்று * :
விண்ணப்பத்தை நகல் எடுத்து ஒட்டு * :
I have read & understood the terms and conditions.